NAČRT RAVNANJA UPRAVLJAVCA LOVIŠČA

Dokument

Upravljalec lovišča  (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):   Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki
Ulica in hišna št.: Skorno 19    
Poštna številka:3327 
Pošta: Šmartno ob Paki                    

NAČRT RAVNANJA upravljavca lovišča

Načrt ravnanja je pripravljen na podlagi 4. in 14. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20; v nadaljevanju: ZNUAPK).

Vsebina načrta ravnanja:

 1. Odgovorne osebe
 2. Postopki ravnanja za lovce pri izvajanju individualnega lova
 3. Postopki ravnanja za lovce pri izvajanju skupinskega lova
 4. Postopki ravnanja pri izvajanju lova z lovskimi psi
 5. Postopki ravnanja z odstreljenimi divjimi prašiči
 6. Postopki ravnanja ob najdbi poginulega divjega prašiča
 7. Postopki in evidence glede krmljenja divjih prašičev
 8. Način odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) v zbiralnici uplenjene divjadi
 9. Postopek vodenja evidence lovcev, ki vstopajo v lovišče
 10. Postopki in evidence o izvajanju čiščenja ter razkuževanja vozil, obutve in opreme pred ter po lovu
 11. Oprema in sredstva za izvajanje biovarnostnih ukrepov, ki jo mora imeti vsak upravljalec lovišča
 12. Priloge

1. Odgovorne osebe

(a) Odgovorna oseba za pripravo in posodabljanje načrta ravnanja:

(ime in priimek): Milan POKORNY, predsednik

(naslov): Cesta XIV. divizije 5, 3320 Velenje

(elektronski naslov): milan.pokorny47@gmail.com

(številka mobilnega telefona)041643432

(b) Odgovorna oseba za izvajanje načrta ravnanja in biovarnostnih ukrepov pri lovu:

(ime in priimek): Boštjan POKORNY, gospodar

(naslov): Škale 56a, 3320 Velenje

(elektronski naslov): bostjan.pokorny@gmail.com

(številka mobilnega telefona)031360637

2. Postopki ravnanja za lovce pri izvajanju INDIVIDUALNEGA lova

2.1 Vse vrste divjadi

Lovec mora pri izvajanju individualnega lova na vse vrste divjadi upoštevati naslednje splošne biovarnostne ukrepe:

 • pri ravnanju z uplenjeno divjadjo uporabljati zaščitne rokavice oziroma sredstva za razkuževanje rok ter rokavice po uporabi neškodljivo uničiti;
 • po vsakem končanem lovu grobo očistiti obutev, še posebno podplate (priporočljiva uporaba vode in krtače) in oblačila;

2.2 Divji prašič

V primeru odstrela divjega prašiča in ob stiku z odstreljenim divjim prašičem, mora lovec upoštevati naslednje biovarnostne ukrepe:

 • izvesti splošne biovarnostne ukrepe iz točke 2.1. Lovec lahko opravi dezinfekcijo opreme in obutve tudi v zbiralnici uplenjene divjadi ob predaji trupa;
 • ob neposrednem stiku s krvjo oziroma drugimi telesnimi izločki uplenjenega divjega prašiča očistiti in razkužiti roke, obutev, obleko in opremo (lovski pribor). Onesnažena lovska oblačila naj doma opere pri najmanj 40 °C z navadnim detergentom, lovsko opremo in obutev pa razkuži;
 • lovskega psa, ki je bil na lovu v stiku s krvjo oziroma drugimi izločki uplenjenega divjega prašiča, je priporočljivo okopati (lahko tudi s šamponom za pse) in ga osušiti;
 • zagotoviti razkuževanje vozila. Dezinfekcijo vozila lahko opravi tudi na lokaciji zbiralnice, če so za to zagotovljeni pogoji (betonirana ali asfaltirana tla, odtok v zaprt kanalizacijski sistem, vsebnik za odpadke…).

2.3 Lovci rejci domačih prašičev ali divjih prašičev v obori

Lovci, ki so tudi rejci domačih prašičev ali divjih prašičev v oborah oziroma lovci, ki pri svojem delu prihajajo v stik z domačimi prašiči (svetovalci, veterinarji, vzdrževalci opreme…) morajo ob neposrednem stiku s krvjo oziroma drugimi telesnimi izločki uplenjenih divjih prašičev po  končanem lovu obutev in obleko očistiti, oprati in razkužiti v skladu z drugo alinejo 2.2 točke. Pred vstopom v hlev oziroma v rejo prašičev pa se morajo obvezno preobleči oziroma obleči za to namenjeno obleko in obutev oziroma uporabiti zaščitno obleko (kombinezon, obujke…).

2.4 Evidenca

Vodi se Evidenco o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, opreme, obleke in obutve lovcev iz priloge 7 (podrobnejši postopki in vodenje evidence so določeni v poglavju 10).

3. Postopki ravnanja za lovce pri izvajanju SKUPINSKEGA lova

3.1 Vse vrste divjadi

Pri izvajanju skupinskega lova na vse vrste divjadi morajo lovci upoštevati splošne biovarnostne ukrepe iz točke 2.1.

3.2 Divji prašič

Dodatni posebni biovarnostni ukrepi pred in po skupinskem lovu na divje prašiče ali drugo divjad, ko je dovoljen odstrel tudi divjega prašiča, so:

 • razkuževanje obutve, opreme in vozil pred in po lovu. Vodja lova zagotovi, da se pred lovom in po zaključenem lovu opravi čiščenje in dezinfekcija obutve vseh udeležencev lova, in sicer tako, da vsi lovci gredo čez razkužilno bariero (prehajanje čez razkužilo – plato s spužvo namočeno v razkužilo npr. »Domestos«, »Virkon);
 • vozila, ki se uporabljajo v lovišču za prevoz odstreljenih divjih prašičev, mora odgovorna oseba (gospodar ali vodja skupinskega lova) odobriti (določiti) že pred lovom. Vsa vozila, namenjena za prevoz odstreljenih divjih prašičev, je treba po raztovoru trupel v zbiralnici očistiti in razkužiti. Čiščenje in razkuževanje se lahko opravi na lokaciji zbiralnice uplenjene divjadi ob predaji trupa, če so za to zagotovljeni pogoji (betonirana ali asfaltirana tla, odtok v zaprt kanalizacijski sistem, vsebnik za odpadke…). Pri prevozu je treba upoštevati tudi določbe iz točke 5.2;
 • odgovorna oseba (gospodar ali vodja skupinskega lova) mora zagotoviti, da vsi lovci, ki so bili na skupinskem lovu v stiku z odstreljenim ali najdenim poginulim divjim prašičem, pred odhodom iz lovišča opravijo osnovno čiščenje in razkuževanje opreme, obutve in obleke. Razkuževanje, opreme, obleke in obutve se lahko opravi tudi v zbiralnici uplenjene divjadi. Onesnažena lovska oblačila naj lovec doma opere pri najmanj 40 °C z navadnim detergentom.

3.3 Lovci rejci domačih prašičev ali divjih prašičev v obori

Lovci, ki so tudi rejci domačih prašičev ali divjih prašičev v oborah oziroma lovci, ki pri svojem delu prihajajo v stik z domačimi prašiči (svetovalci, veterinarji, vzdrževalci opreme…) morajo ob neposrednem stiku s krvjo oziroma drugimi telesnimi izločki uplenjenih divjih prašičev po  končanem skupinskem lovu obutev in obleko očistiti, oprati in razkužiti v skladu s prvo in drugo alinejo 2.2 točke. Pred vstopom v hlev oziroma v rejo prašičev pa se morajo obvezno preobleči oziroma obleči za to namenjeno obleko in obutev oziroma uporabiti zaščitno obleko (kombinezon, obujke…).

3.4 Evidenci

Vodita se:

 • Poročilo o izvedbi skupinskega lova na divje prašiče iz priloge 1 tega načrta in
 • Evidenca o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, opreme, obleke in obutve lovcev iz priloge 7 tega načrta (podrobnejši postopki in vodenje evidence so določeni v poglavju 10).

Vsakokratna izvedba skupinskega lova na divje prašiče oziroma drugo divjad, ko je dovoljen odstrel tudi divjega prašiča, se dokumentira v poročilu o izvedbi skupinskega lova na divje prašiče, ki ga pripravi odgovorna oseba (gospodar ali vodja skupinskega lova). V kolikor upravljavec lovišča že vodi poročilo o izvedbi skupinskega lova v svoji obliki, potem naj to poročilo vsebuje tudi podatke iz Poročila o izvedbi skupinskega lova na divje prašiče iz priloge 1. Evidenca o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, opreme in obutve je sestavni del poročila.

4. Postopki ravnanja pri izvajanju lova z LOVSKIMI PSI

4.1 Lov

Lov z lovskimi psi se naj izvaja sledeče:

 • lovci morajo pri lovu s psi težiti k čim manjšemu stiku psov z odstreljeno divjadjo, še posebej z odstreljenim ali najdenim poginulim divjim prašičem;
 • če je bil lovski pes v stiku z odstreljenim ali poginulim divjim prašičem, ga je po končanem lovu priporočljivo skopati in razkužiti z ustreznim razkužilom za pse. Za kopanje in razkuževanje psov po lovu poskrbi lastnik psa.

4.2 Lovci rejci domačih prašičev ali divjih prašičev v obori

Če je lovec tudi rejec domačih prašičev ali divjih prašičev v oborah, mora poskrbeti, da lovski pes, ki je bil v stiku z odstreljenim ali najdenim poginulim divjim prašičem, v naslednjih 72 urah po končanem lovu ne pride v stik z domačimi prašiči ali divjimi prašiči v obori.

5. Postopki RAVNANJA Z ODSTRELJENIMI divjimi prašiči

5.1 Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za ravnanje z odstreljenim divjim prašičem je (ustrezno označi):

 Odgovorna oseba iz 1.b točke
  
xOdgovorna oseba s spodnjimi podatki*

*Glede na to, da se večina postopkov izvede v zbiralnici uplenjene divjadi, bi bilo smiselno, da je odgovorna oseba za ta del preglednik divjačine.

Odgovorna oseba:

(ime in priimek): Jože DREV

(naslov): Paška vas 15a, 3327 Šmartno ob Paki

(elektronski naslov): jozef.drev@gmail.com

(številka mobilnega telefona)031384725
 • Postopki

Pri izvajanju individualnega ali skupinskega lova se morajo lovci ravnati sledeče:

 • lovec naj po odstrelu divjega prašiča čim prej poskrbi, da se iz telesa odstrani vsaj želodec in črevesje, ki se lahko pusti v naravi. Ostale notranje organe (jetra, ledvici, vranica, srce in pljuča) se skupaj s trupom dostavi v zbiralnico uplenjene divjadi. Če preglednik s pregledom ugotovi, da so organi ustrezni za prehrano ljudi, le-te prevzame uplenitelj (cvrček);
 • pred pregledom preglednika ali uradnega veterinarja divjega prašiča nikoli ne spiramo z vodo ali odstranjujemo patoloških sprememb (fibrina po porebrnici, potrebušnici, goja…);
 • divjega prašiča ne odiramo in razkosavamo v lovišču na kraju odstrela;
 • odstreljenega divjega prašiča je treba čim prej po odstrelu, brez vmesnih postankov,  pripeljati neposredno v zbiralnico divjadi;
 • da bi si olajšali spravilo uplenjene divjadi in da bi tekom spravila preprečili izcejanje tekočin si lahko pomagamo s posebnimi plastičnimi banjicami ali transportnimi vrečami;
 • prevoz uplenjenih divjih prašičev iz lovišča do zbiralnice divjadi se opravlja v za to posebej prirejenih vozilih, v priklopnikih vozila, prikolicah ipd.
 • preprečiti je treba, da bi med prevozom trupov divjih prašičev iztekale tekočine (kri) s prevoznega sredstva;
 • med prevozom več trupov uplenjene divjadi trupi ne smejo biti naloženi drug nad drugim;
 • prevozna sredstva, ki so bila uporabljena za prevoz odstreljenih divjih prašičev, morajo biti enostavna za čiščenje, po vsakem prevozu divjih prašičev jih je treba razkužiti. Vozila ne smejo zapustiti območja zbiralnice oz. lovišča dokler ni opravljeno čiščenje in razkuževanje;
 • v primeru individualnega odstrela divjega prašiča je ob upoštevanju prejšnjih določil glede izteka tekočin dovoljen prevoz tudi v osebnem vozilu. V primeru skupinskih lovov uporabo osebnih vozil za prevoz odstreljenih divjih prašičev odobri (določi) odgovorna oseba (gospodar ali vodja skupinskega lova) že pred lovom;
 • v zbiralnici ali v njeni neposredni bližini mora biti zagotovljena tekoča pitna voda za vzdrževanje osebne higiene in higiene prostorov;
 • odplake se morajo stekati in zbirati v urejenem sistemu ter morajo biti speljane v komunalno kanalizacijo ali posebej urejeno greznico.

6. Postopki ravnanja ob najdbi poginulega divjega prašiča

6.1 Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za ravnanje z najdenim poginulim divjim prašičem je (ustrezno označi):

 Odgovorna oseba iz 1.b točke
  
xOdgovorna oseba s spodnjimi podatki

Odgovorna oseba:

(ime in priimek): Jože DREV

(naslov): Paška vas 15a, 3327 Šmartno ob Paki

(elektronski naslov): jozef.drev@gmail.com

(številka mobilnega telefona)031384725

6.2 Postopki

V primeru najdbe poginulega divjega prašiča je prepovedano odstranjevanje spodnje čeljusti ali katerega koli drugega dela najdenega poginulega divjega prašiča, ne glede na ocenjeni vzrok pogina (velja tudi za povožene prašiče). Izvedejo se sledeča dejanja:

 • lovec (najditelj) najdbo poginulega divjega prašiča prijavi na telefonsko številko 112 – center za obveščanje;
 • hkrati o najdbi obvesti tudi odgovorno osebo iz 6.1 točke;
 • ob prijavi najditelj pove mesto najdbe (GPS koordinate lahko pridobi s pomočjo mobilnega telefona) in svoje kontaktne podatke;
 • po prijavi najdbe in do prejetja nadaljnjih navodil mora najditelj vidno označiti mesto najdbe poginulega divjega prašiča;
 • po prijavi morajo lovci, ki sodelujejo pri postopku oziroma najditelji upoštevati navodila Veterinarsko higienske službe (v nadaljevanju: VHS) Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljevanju: NVI) oziroma Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR);
 • strokovni delavec VHS poskrbi za čiščenje in razkuževanje opreme, obleke in obutve osebe oziroma oseb, ki pomagajo pri spravilu poginulega divjega prašiča do vozila VHS;
 • za namene evidentiranja izgub upravljavec lovišča kot dokaz za izgubo komisiji lovsko upravljavskega območja predloži kopijo listine o odvozu ŽSP;
 • najditelj in druge osebe, ki so bile v stiku s truplom najdenega divjega prašiča morajo čim bolj omejiti svoje gibanje, pri čemer vsaj 72 ur oziroma do prejetja obvestila o negativnem izvidu preiskave na APK ne smejo vstopati na gospodarstva, kjer redijo domače prašiče, in v obore z divjimi prašiči;
 • takoj po prihodu domov mora najditelj očistiti in po možnosti razkužiti obleko, obutev in opremo, ki je prišla v stik s takšno živaljo.

6.2 Dokumentacija

Ob prevzemu in odvozu trupla najdenega poginulega divjega prašiča:

 • VHS najditelju in upravljalcu lovišča izda kopijo »Listine o odvozu nevarne snovi« oziroma komercialnega dokumenta;
 • najditelj ta dokument priloži vlogi za izplačilo finančne stimulacije,
 • upravljalec lovišča s tem dokumentom dokazuje izgubo (pogin divjega prašiča).

7. Postopki in evidence glede krmljenja divjih prašičev

7.1 Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za krmljenje in nadzor krmišč je (ustrezno označi):

 Odgovorna oseba iz 1.b točke
  
xOdgovorna oseba s spodnjimi podatki

Odgovorna oseba:

(ime in priimek): Peter REDNAK, lovski čuvaj

(naslov): Kersnikova 13, 3320 Velenje

(elektronski naslov): peter.rednak@gmail.com

(številka mobilnega telefona)051770519

7.2 Postopki

Pri krmljenju divjih prašičev se upošteva sledeč postopek:

 • z ZNUAPK se kot nujni ukrep zaradi velikega tveganja za vnos APK v populacijo divjih prašičev uvaja prepoved krmljenja z ŽSP na krmiščih, do katerih lahko dostopajo divji prašiči, in nekatere omejitve glede krmljenja s krmo neživalskega izvora. Krmljenje z ŽSP je dovoljeno le na krmiščih, do katerih divji prašiči ne morejo dostopati in je bilo zanje izdano dovoljenje UVHVVR;
 • na krmiščih, do katerih dostopajo divji prašiči, je pri zimskem krmljenju dovoljena le uporaba  silaže, sena in okopavin, pri privabljalnem krmljenju pa le krma neživalskega izvora;
 • odgovorna oseba iz 7.1 točke skrbi za založenost krmišč s krmo, vodenje evidence o nabavi oziroma pridelavi krme*, vodenje evidence o položeni krmi za posamezno krmišče* in nadzira krmišča;
 • v primeru, da odgovorna oseba na krmišču najde nedovoljeno krmo, poskrbi, da se taka krma s krmišča nemudoma ostrani in o tem obvesti uradnega veterinarja pristojnega območnega urada UVHVVR. Če gre za krmo živalskega izvora oziroma ŽSP, poskrbi, da tako ŽSP prevzame koncesionar KOTO.

*Pravna podlaga za vodenje evidenc: Uredba 183/2005 ES Priloga I, del A, II točka 2(e), Uredba 852/2004 ES Priloga I Del A, II točka 8(a) in Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 50/15 in 67/15 – popr.)- 1. in 4. odstavke 4. člena.

 • Evidenci

Upravljavec lovišča vodi:

 • Evidenco o količini položene krme po dnevih na posamezno krmišče ter o namenu krmljenja iz priloge 3 tega načrta ter
 • eno od spodnjih evidenc oziroma dokumentov (ustrezno označi):
Evidenca vrste in količina nabavljene/pridelane krme neživalskega porekla z navedbo dobavitelja vrste krme in količine krme iz priloge 2 tega načrta 
Dobavnice ali računi in deklaracija krme*x

*Upravljavec lovišča lahko vodi Evidenco vrste in količina nabavljene/pridelane krme neživalskega porekla z navedbo dobavitelja vrste krme in količine krme iz priloge 2 ali pa namesto evidence hrani dobavnice ali račune in deklaracije krme.

8. Način odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) v zbiralnici uplenjene divjadi

8.1 Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za kategorizacijo in ravnanje z ŽSP je (ustrezno označi):

 Odgovorna oseba iz 1.b točke
  
xOdgovorna oseba s spodnjimi podatki

Odgovorna oseba:

(ime in priimek): Jože DREV

(naslov): Paška vas 15a, 3327 Šmartno ob Paki

(elektronski naslov): jozef.drev@gmail.com

(številka mobilnega telefona)031384725

8.2 Odstranjevanje ŽSP

Med ŽSP kategorije 1 in 2 spadajo patološko spremenjeni deli odstreljene divjadi in deli divjadi, ki je bila ocenjena kot neustrezna za prehrano ljudi (npr. patološko spremenjeni deli kot so ognojki, abscesi, jetra z ehinokoki, trup in organi divjega prašiča, pozitivnega na trihinelo, APK…). ŽSP kategorije 1 in 2 prevzema koncesionar KOTO d.o.o.

Odstranjevanje ŽSP je urejeno s pogodbo s koncesionarjem KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, št. pogodbe K1-2021/669, z dne 31. 3. 2021.

ŽSP različnih kategorij (eviscerirani organi, obreznine, okončine, koža in drugi odpadki živalskega izvora) se do prevzema shranjujejo v za to določenih zaprtih posodah, zamrzovalnih skrinjah oz. kontejnerjih, označenih kot »ŽSP kategorije 1 in 2«.

*Pravna podlaga za kategorizacijo in odstranjevanje ŽSP: Uredba 1069(2009 ES: 1. in 2. odstavke 4. člena, 1.odstavek 7. člena in 1. odstavek 26. člena, Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 35/15, 82/18 in 200/20 – ZNUAPK).

Če se upravljalec lovišča odloči, da vse ŽSP kategorizira kot ŽSP kategorije 1 in 2 ter jih zbira v enem kontejnerju, označenem kot ŽSP kategorije 1 in 2, ter vse odda koncesionarju, zadostuje ena pogodba. Če se je upravljalec lovišča odločil za tak način kategorizacije, ustrezno označite.DA

8.3 Evidenca

Vodi se Evidenca oddanih ŽSP po kategorijah iz priloge 4 tega načrta. Evidenca je lahko tudi v obliki zbranih listin, ki jih izda prevzemnik ŽSP.

9. Postopek vodenja evidence lovcev, ki vstopajo v lovišče

9.1 Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za vodenje evidence lovcev, ki vstopajo v lovišče, je (ustrezno označi):

xOdgovorna oseba iz 1.b točke
  
 Odgovorna oseba s spodnjimi podatki

Odgovorna oseba:

(ime in priimek): /

(naslov): /

(elektronski naslov): /

(številka mobilnega telefona)/////////

9.2 Postopek

Pri vstopu v lovišče morajo lovci upoštevati sledeč postopek:

 • v evidenco iz priloge 5 (Evidenca lovcev, ki vstopajo v lovišče) se mora vpisati lovec, ki je z gostom vstopil v lovišče z namenom izvajanja individualnega lova na divjega prašiča (v evidenco se vpiše tako vodnika kot lovskega gosta);
 • naknadno se v evidenco vpiše tudi lovec, ki je pri izvajanju individualnega lova na divjega prašiča uplenil divjega prašiča ter bil z njim v stiku (čiščenje in razkuževanje vozila, opreme in obutve lovca je opisano pod točko 2.);
 • v primeru skupnih lovov se evidentira vse lovce, ki vstopajo v lovišče (seznam udeležencev skupinskega lova). Ta evidenca (seznam) je že vključena v poročilo o skupinskem lovu;
 • iz evidence lovcev, ki vstopajo v lovišče, mora biti razvidno, kateri lovci so tudi rejci prašičev ali divjih prašičev v oborah oziroma prihajajo v stik z njimi.

V primeru, da so podatki iz priloge 5 tega načrta razvidni iz drugih evidenc, se lahko uporabi že obstoječo evidenco z vsemi podatki iz priloge 5 tega načrta.

 • Evidenca

Vodi se Evidenca lovcev, ki vstopajo v lovišče, iz priloge 5 tega načrta.

Druga evidenca iz katere so razvidni podatki iz priloge 5 tega načrta:

Poročilo o skupinskem lovu v lovišču Oljka.

10. Postopki in evidence o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, obutve in opreme pred in po lovu

10.1 Odgovorna oseba

Odgovorna oseba, ki je odgovorna za izvajanje čiščenja in razkuževanja, je (ustrezno označi):

 Odgovorna oseba iz 1.b točke
  
xOdgovorna oseba s spodnjimi podatki

Odgovorna oseba:

(ime in priimek): Jože DREV

(naslov): Paška vas 15a, 3327 Šmartno ob Paki

(elektronski naslov): jozef.drev@gmail.com

(številka mobilnega telefona)031384725

10.2 Postopki

Pri izvajanju razkuževanja morajo lovci upoštevati sledeč postopek: 

 • za razkuževanje vozil, obleke, obutve in opreme pred in po lovu (v primeru skupinskih lovov in v primeru uplenitve divjega prašiča pri individualnem lovu) se uporablja primerno sredstvo, npr. »Virkon«, »Domestos«;
 • pri pripravi razkužila (redčenje) se upoštevajo navodila proizvajalca razkužila;
 • pred uporabo kakršnega koli razkužila je potrebno predhodno čiščenje vozil, obleke, obutve in opreme. Mehansko ščetkanje z raztopino detergenta je zelo učinkovito pri čiščenju kontaminiranih površin in predmetov (obutev, lovska oprema,…) ter za doseganje učinkovitega razkuževanja;
 • osebe, ki izvajajo čiščenje in razkuževanje, morajo:
 • imeti oblečena oblačila za enkratno uporabo ali pralna oblačila in obutev, ki jih je enostavno očistiti in razkužiti;
 • uporabljati orodja, ki so namenjena izključno čiščenju, jih po uporabi očistiti in razkužiti ter ne prinašati v lovišče;
 • pred izhodom iz mesta za čiščenje in razkuževanje očistiti ter razkužiti vsako orodje, predpasnik in obutev;
 • položiti vse izdelke za enkratno uporabo v plastične vrečke in jih neškodljivo odstraniti;
 • uporabljati samo odobrena razkužila.

10.3 Evidenci

Vodita se sledeči evidenci:

 • Evidenca o nabavi čistil in razkužil iz priloge 6 tega načrta in
 • Evidence o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, opreme, obleke in obutve iz priloge 7 tega načrta.


11. Oprema in sredstva za izvajanje biovarnostnih ukrepov, ki jo ima upravljalec lovišča na voljo (ustrezno označite):

visokotlačni čistilec za čiščenje in razkuževanje obutve ter opreme, čiščenje in razkuževanje vozil pred lovom in po njem 
druge naprave za pršenje vode (npr. tlačna ročna škropilnica, motorna škropilnica…) – navedite napravo: tlačna ročna škropilnicaX
plastične ali kovinske banjice oziroma vrečke za vleko/transport odstreljene živali od mesta odstrela do prevoznega sredstvaX
čistila in razkužila, krtače, plastična vedra,X
mesto s tekočo vodo ali mesto z možnostjo priključitve na vodovodno omrežje (npr. zbiralnica uplenjene divjadi)X
ustrezna ploščad ali mesto, kjer se lahko opravi čiščenje in razkuževanje vozil, opreme in obutve lovcev, ki so prišli v stik z odstreljenimi divjimi prašičiX
druga oprema (navedite): 

Odgovorna oseba za vzdrževanje opreme in obnavljanje zalog opreme:

(ime in priimek): Jože DREV

(naslov): Paška vas 15a, 3327 Šmartno ob Paki

Oprema in sredstva za izvajanje biovarnostnih ukrepov se hrani oziroma uporablja (navedite kraj):

Zbiralnica uplenjene divjadi, Skorno 19, 3327 Šmartno ob Paki.

OPOMBE:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Načrt ravnanja je bil sprejet dne 31. 3. 2021 in objavljen

dne 1. 4. 2021, in sicer na oglasni deski LD Oljka, Šmartno ob Paki, Skorno 19, ter na spletni strani https://www.ld-oljka.si

V Skornem, dne 31. 3. 2021

Ogovorna oseba upravljalca lovišča:

Milan POKORNY, predsednik LD

12. Priloge:

 • Priloga 1: Poročilo o izvedbi skupinskega lova na divje prašiče,
 • Priloga 2: Evidenca vrste in količina nabavljene/ pridelane krme neživalskega porekla z navedbo dobavitelja vrste krme in količine krme
 • Priloga 3: Evidenca o količini položene krme po dnevih na posamezno krmišče ter o namenu krmljenja
 • Priloga 4: Evidenca oddanih ŽSP po kategorijah
 • Priloga 5: Evidenca lovcev, ki vstopajo v lovišče
 • Priloga 6: Evidenca o nabavi čistil in razkužil
 • Priloga 7: Evidenco o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, opreme, obleke in obutve lovcev

Priloga 1: Poročilo o izvedbi skupinskega lova

Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

POROČILO O IZVEDBI SKUPINSKEGA LOVA NA DIVJE PRAŠIČE

Odgovorna oseba za izvedbo skupinskega lova:

(ime in priimek) _____________________________________________________________ (naslov)___________________________________________________________________

(elektronski naslov) __________________________________________________________

(številka mobilnega telefona)         
Na lovu je bil odstreljen divji prašič (ustrezno označi):DANE

Če je bil pri lovu odstreljen divji prašič, potem izpolnite spodnjo tabelo, kjer vpišete podatke o vozilih, ki so bila določena za prevoz odstreljenih divjih prašičev:

Št.Znamka vozilaModelRegistrska številka
    
    
    
    
    
    
    

Temu poročilu so priloženi sledeči dokumenti:

 • Seznam udeležencev skupinskega lova in
 • Evidenca o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, opreme, obleke in obutve lovcev, udeleženih pri spravilu odstreljenih divjih prašičev (priloga 7 načrta ravnanja).
Kraj:    
  Datum: 
  Podpis odgovorne osebe
  Lovišče/LPN  Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

SEZNAM UDELEŽENCEV SKUPINSKEGA LOVA

Št.Ime in priimekRejec domačih prašičev oz. pri delu prihaja v stik z domačimi prašiči (DA/NE)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Priloga 2:  Evidenca vrste in količina nabavljene/pridelane krme neživalskega porekla z navedbo dobavitelja vrste krme in količine krme

EVIDENCA VRSTE IN KOLIČINA NABAVLJENE/PRIDELANE

KRME NEŽIVALSKEGA IZVORA

Upravljalec lovišča (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):

Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

Zap. št.Datum nabaveDobaviteljVrsta krmeŠtevilka serije ali datum uporabnostiPodpis odgovorne osebe
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     

Priloga 3: Evidenca o količini položene krme po dnevih na posamezno krmišče ter o namenu krmljenja

EVIDENCA O KOLIČINI POLOŽENE KRME

PO DNEVIH NA POSAMEZNO KRMIŠČE TER O NAMENU KRMLJENJA

Upravljalec lovišča (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):

Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

Zap. št.Datum polaganjaKrmišče (koda krmišča) in namen krmljenja    Vrsta položene krmeKoličina položene krmePodpis odgovorne osebe za krmljenje in nazor krmljenja
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

Priloga 4: Evidenca oddanih ŽSP po kategorijah 

EVIDENCA O ODDANIH ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODIH

PO KATEGORIJAH

Upravljalec lovišča (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):

Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

Zap. št.Datum oddajePrejemnik (ŽSP obrat)Kategorija ŽSPKoličinaPodpis odgovorne osebe za kategorizacijo in ravnanje z ŽSP
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     

Priloga 5: Evidenca lovcev, ki vstopajo v lovišče

EVIDENCA LOVCEV, KI VSTOPAJO V LOVIŠČE

Upravljalec lovišča (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):

Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

Zap. št.Datum vstopa v loviščeIme in priimek lovcaLovci, ki so tudi rejci prašičev ali osebe, ki tudi prihajajo v stik z domačimi prašiči in divjimi prašiči v oborah (ime in priimek, naslov, kontakt…)Podpis odgovorne osebe za vodenje evidence
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    

Priloga 6: Evidenca o nabavi čistil in razkužil

EVIDENCA O NABAVI ČISTIL IN RAZKUŽIL

Upravljalec lovišča (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):

Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

Zap. št.Datum nabaveČistilo, razkužiloDobaviteljNabavljena količinaPodpis odgovorne osebe za nabavo čistil in razkužil
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     

Priloga 7: Evidenca o izvajanju čiščenja in razkuževanja vozil, opreme, obleke in obutve lovcev

EVIDENCA O IZVAJANJU ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA VOZIL,

OPREME, OBLEKE IN OBUTVE LOVCEV

Upravljalec lovišča (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):

Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki

Zap. št.datumUporabljeno čistilo, razkužiloIme in priimek lovca ali sklic na seznam udeležencev skupnega lovaReg. oznaka vozila, odobrenega za prevoz trupov odstreljenih divjih prašičevPodpis odgovorne osebe za izvedbo čiščenja in dezinfekcije
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     

Odgovarjamo na vaša vprašanja v času epidemije COVID-19!

Povezava na spletno stran LZS

https://www.lovska-zveza.si/news/711/lzs/informacije/novice

 1. Ali lahko lovski čuvaj še naprej opravlja svoje naloge?

Da, lovski čuvaj tudi v času epidemije novega koronavirusa še naprej opravlja svoje naloge, ki jih izvaja v okviru svojih pooblastil in izvajanje javne službe; konkretno to pomeni v lovski družini, ki ima koncesijo in s katero ima lovski čuvaj sklenjeno pogodbo za opravljanje lovsko čuvajske službe. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 • Ali sme lovec oditi v svoje lovišče, ki je v drugi občini?

Da, lovec sme oditi v svoje lovišče, tudi če je to v drugi občini. Vendar le v lovišče, ki je določeno na lovskimi izkaznici. Pogoj je, da izvaja zakonsko določene naloge, ki so določene tudi v koncesijski pogodbi. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 • Ali lahko lovec lovi na območju druge občine?

Lovec lahko tudi v času epidemije izvaja dela trajnostnega upravljanja z divjadjo, ki jih lahko izvaja sam, tudi v primeru, ko se lovišče ne nahaja v občini njegovega bivanja. Sem spada, na primer, zalaganje solnic, manjša popravila lovskih objektov, čiščenje poti in tudi izvajanje lova, izvajanja pregledniške službe in ocenjevanje škod. Ob vseh teh aktivnostih mora lovec, lovski čuvaj, preglednik, pooblaščen ocenjevalec škode, … upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 • Kako je v primeru morebitnega iskanja zastreljene ali ranjene divjadi?

Iskanje zastreljene ali ranjene divjadi se izvaja, pri tem pa se upošteva vse potrebne ukrepe, kot so primerna razdalja in uporaba zaščitnih sredstev.

 • Kako poteka delo pooblaščenih ocenjevalcev škode in preglednikov oziroma usposobljenih oseb za prvi pregled divjačine?

Lovci naj v zbiralnico vstopajo posamično, v njej naj bo največ ena oseba. Preglednik pregleda uplenjeno divjad z masko in rokavicami ter sam, brez prisotnosti uplenitelja ali drugih lovcev. Prenos okužbe je možen tudi preko predmetov, ki jih uporabljamo v zbiralnici (noži, tehtnica …), zato je potrebno tudi njihovo razkuževanje.

 • Ali za lovske pripravnike velja prepoved gibanja v lovišču z mentorjem?

Vsako druženje je prepovedano tudi med lovci.

(Ur. list 38/2020, 29. 3. 2020)Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin)

 • Ali lovec potrebuje potrdilo?

Lovec izkazuje pravico do gibanja v lovišču, ki je v drugi občini, z veljavno lovsko izkaznico zadevne lovske družine.

 • Kako je z veljavnostjo licenc za preglednike divjačine, potem ko jim aprila poteče 5-letni rok in obnovitvenih izobraževanj zaradi epidemije ni.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da za lovske preglednike velja glede na interventni zakon v zvezi s sodnimi in upravnim postopki (Uradni list RS, št. 36/20), da roki in materialne obveznosti, ki jih nalagajo predpisi, v času epidemije NE TEČEJO, tako, da jim ni potrebno delati izpita zdaj, temveč šele po prenehanju epidemije, ko bo razpisan rok.